Monthly Archives: June 2008

LP # 13: Pag-aaral (Studying)

Ako ay mananatiling estudyante habang ako ay nabubuhay at ang aking silid-aralan ay ang buhay.  Mananatili akong uhaw sa mga bagong kaalaman at bagong karanasan na makakapagpatibay nang lubusan sa aking pagkatao. Para sa proyekto ngayong linggong ito ng Litratong … Continue reading

Posted in My Life | 24 Comments

LP # 12: Itay (Dad)

I have a sad father story (click this).  So, I had a hard time thinking of this week’s Litratong Pinoy project.  Then I remembered these two pictures taken by husband during our pre-photography days and his post-National Geographic Windows to … Continue reading

Posted in My Life | 8 Comments

The Number 43

No, it is not a sequel to Jim Carrey’s “The Number 23″… We are on our 43rd month and I want to share with you my gift to husband.  Click this. Thanks for being part of our lives, darlings!  Hugs … Continue reading

Posted in My Life | 1 Comment

LP No. 11: Kalayaan

Kalayaan.  (Freedom) Kalayaang umibig ng kung sino man ang itibok ng ating mga puso…(Freedom to love whom our heart beats for…)

Posted in My Life | 6 Comments

Bridget is a Serial Killer?

I just finished a marathon viewing of two seasons of my new favorite TV series, Dexter.  As I have said in my introduction to the series (click here), I fell in love with the series.  For those who know me, … Continue reading

Posted in Bridget Speaks | Leave a comment

LP # 10: Pag-iisang Dibdib (Marriage)

Lahok ko ngayong linggo sa Litratong Pinoy.  Nananabik ako sa aking napipintong opisyal na pagiging miyembro ng LP! Kamera:  Pearl River TLR-f/2.8 at 1/60, Film:  Fuji Pro 160  Ito ang aking kapatid na si Gilda, at ang kanyang napangasawa na … Continue reading

Posted in My Life | 9 Comments

We moved in at last!!!

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!  Jher and I live in the same blog!!!!  Visit our new home called: THE TWO JEROMES Click this…

Posted in My Life | 1 Comment